bazresiasnafisf.ir

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده نان در شهرستان نجف آباد

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده نان در شهرستان نجف آباد

  در تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده نان در شهرستان نجف آباد توسط...

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خمینی شهر

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خمینی شهر

در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۹ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خمینی شهر توسط بازرسان...

 گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

در تاریخ 99/11/29 گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای...

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

در تاریخ 99/11/29 گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای...

 • نمایشگاهی به وسعت ایران

  نمایشگاهی به وسعت ایران

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده نان در شهرستان نجف آباد

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده نان در شهرستان نجف آباد

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خمینی شهر

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خمینی شهر

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، ماهی و نانوایی در بخشهای زرین شهر

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.